Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 4 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMST Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải
1 20190133911 - 00 Chuyên gia tư vấn trong nước về quản lý dự án và đấu thầu Ban Quản lý dự án "Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu với thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm giai đoạn 2017-2021" 17/01/2019 16:59
2 20190132735 - 00 Gói thầu số 03-DH3TH-2019: Mua than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 17/01/2019 10:58
3 20190132722 - 00 Gói thầu số 02-DH3TH-2019: Mua than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 17/01/2019 10:57
4 20190131023 - 00 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các công trình CSHT năm 2019 tại tỉnh Đắk Nông Ban Quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Đắk Nông 16/01/2019 14:40
Có 4 kết quả được tìm thấy