Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 1 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMST Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải
1 20200402720 - 00 Gói thầu 2-3 Thiết bị cho phòng thí nghiệm công nghệ cao Ban Quản lý Dự án nâng cấp trường Đại học Cần Thơ 01/04/2020 17:07
Có 1 kết quả được tìm thấy