Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 1 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm mở/đóng thầu
1 20190131780 - 00 Gói thầu số 59 2019 - Cung cấp dịch vụ bảo hiểm TNDS và bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe đợt 1 và đợt 2 năm 2019 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 21/01/2019 18:00
Có 1 kết quả được tìm thấy