Hướng dẫn sử dụng


02.
07.

Các vấn đề cơ bản liên quan đến máy tính người sử dụng

08.

Biểu mẫu báo cáo tổng kết đấu thầu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG TIẾNG ANH (USER GUIDE)


Hướng dẫn sử dụng cho các gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước sử dụng vốn ADB/WB.