Hướng dẫn gia hạn/cấp lại Chứng nhận số


Quy định về vận hành hệ thống chứng nhận
- Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý, cấp phát, gia hạn và hủy bỏ chứng nhận số
- Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn chứng chỉ số hợp lệ, Cục Quản lý đấu thầu có trách nhiệm kiểm tra, cấp chứng nhận số hoặc gia hạn chứng nhận số cho thuê bao nếu đủ điều kiện hoặc có văn bản từ chối trong đó nêu rõ lý do từ chối nếu không đủ điều kiện cấp hoặc gia hạn chứng nhận số
- Quy định cụ thể về việc cấp mới,gia hạn,cấp lại,thu hồi,khôi phục,hủy chứng nhận số xin tham khảo Quy chế chứng thực chữ ký số áp dụng cho đấu thầu qua mạng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Tài liệu nộp cho cơ quan cấp chứng nhận số
- 01 đơn đăng ký cấp chứng nhận số theo mẫu(do hệ thống tự sinh ra trong quá trình đăng ký)
- 01 bản sao công chứng quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh của cơ quan đối với trường hợp đề nghị cấp chứng nhận số lần đầu
- 01 bản sao chứng minh nhân dân người đại diện pháp luật của cơ quan
Thời hạn sử dụng của chứng nhận số
- Thời hạn sử dụng của chứng nhận số là 01 năm kể từ ngày được cấp
Khi hết hạn sử dụng chứng nhận số
- Người được cấp chứng nhận số phải gia hạn Chứng nhận số trong vòng 30 ngày trước khi chứng nhận số hết hạn.
- Trường hợp không gia hạn chứng nhận số trong khoảng thời gian chứng nhận số còn hạn sử dụng thì phải đăng ký xin cấp lại.