Hướng dẫn sử dụng

I. Hướng dẫn sử dụng
  1. Điều kiện hạ tầng CNTT và Cài đặt phần mềm
  2. Cổng thông tin đấu thầu điện tử
  3. Quản lý người dùng
  4. Nghiệp vụ đấu thầu
  5. Quản lý Chưng thư số
  6. Dự thầu thử
  7. Các vấn đề cơ bản liên quan đến máy tính người sử dụng
  8. Biểu mẫu báo cáo tổng kết đấu thầu
II. Hướng dẫn bằng tiếng Anh( User Guide)
  1. User guide