Hướng dẫn sử dụng

  1. Cổng thông tin đấu thầu điện tử
  2. Quản lý người dùng
  3. Nghiệp vụ đấu thầu
  4. Dự thầu thử
  5. Quản lý Chưng thư số
  6. Biểu mẫu báo cáo tổng kết đấu thầu
  7. Các vấn đề cơ bản liên quan đến máy tính người sử dụng