Hướng dẫn sử dụng

I. Hướng dẫn sử dụng
  1. Cài đặt môi trường máy tính
  2. Hướng dẫn Đăng ký/Đăng nhập
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ Bên mời thầu
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ Nhà thầu
  5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mobile App
  6. Tìm kiếm thông tin và Quản lý Chứng thư số
  7. Lỗi thường gặp trên máy tính người dùng
  8. Hướng dẫn thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng tại đây.
II. Hướng dẫn sử dụng cho các gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước sử dụng vốn ADB/WB. III. English version Guide IV. Biểu mẫu báo cáo tổng kết đấu thầu