Hướng dẫn gia hạn/cấp lại Chứng thư số


Nội dung này sẽ được Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế Hoạch và Đầu tư cung cấp bổ sung.
 
Tài liệu nộp cho cơ quan cấp Chứng thư số
- 01 Đơn đăng ký cấp Chứng thư số, có xác nhận của đơn vị quản lý Chứng thư số (theo mẫu của MPI)
- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập của đơn vị quản lý Chứng thư số đối với hồ sơ đề nghị cấp Chứng thư số lần đầu
- Hoặc bản sao hợp lệ giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đối với hồ sơ đề nghị cấp Chứng thư số lần đầu
- Bản sao chứng minh nhân dân của người đại diện cao nhất đơn vị quản lý thuê bao
Thời hạn sử dụng của Chứng thư số
Thời hạn sử dụng của Chứng thư số là 01 năm
Khi hết hạn sử dụng
- Người được cấp Chứng thư số phải gia hạn Chứng thư số trong vòng 30 ngày trước khi hết hạn.