e-GP

DỰ ÁN ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG MUA SẮM CHÍNH PHỦ

THE PROJECT OF APPLYING E-COMMERCE IN GOVERNMENT PROCUREMENT

DANH SÁCH BÁO CÁO

LIST OF REPORTS

Thuộc nội dung Gói thầu số 01: “Dịch vụ Tư vấn nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án và chuẩn bị Hồ sơ mời thầu, hỗ trợ đánh giá Hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo mô hình PPP”

Under the implementation of Package 01: ”Consultancy for adjustment, finalization of Feasibility Study of the Project and preparation of Request for Proposals, assistance in proposal evaluation to select investors to implement the Project under PPP”


 1. Báo cáo khởi động Dự án / Inception Report
 2. Báo cáo đánh giá và đề xuất sửa đổi, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi / Assessment and recommendations to complete and modify Project’s Feasibility Study Report
 3. Báo cáo Thiết kế sơ bộ và quy trình kinh doanh hệ thống e-GP / Preliminary Design and Business Process of the e-GP system Report
 4. Báo cáo Lựa chọn mô hình PPP và tính khả thi của dự án e-GP theo mô hình PPP / PPP model selection and feasibility of e-GP project under PPP Report
 5. Báo cáo nghiên cứu khả thi / Feasibility Study Report
 6. Dự thảo về Chiến lược và Lộ trình quốc gia cho đấu thầu qua mạng tại Việt Nam đến năm 2025
 7. Hồ sơ mời sơ tuyển/Request for Qualification
  • English version (file PDF), file (word) updated 23/12/2015
  • Bản tiếng Việt (file PDF), file (word) cập nhật ngày 23/12/2015