MUA SẮM CÔNG TRONG HIỆP ĐỊNH

I. Hiệp định CPTPP

1. Lời văn Chương Mua sắm chính phủ: Bản tiếng Việt English version
2. Bản chào mở cửa thị trường mua sắm chính phủ của các nước:
Bản tiếng Việt English version
Bru-nây Bản chào Brunei Brunei Government Procurement Annex
Ca-na-đa Bản chào Canada Canada Government Procurement Annex
Chi-lê Bản chào Chi-lê Chile Government Procurement Annex
Ma-lai-xi-a Bản chào Ma-lai-xi-a Malaysia Government Procurement Annex
Mê-hi-cô Bản chào Mê-hi-cô Mexico Government Procurement Annex
Nhật Bản Bản chào Nhật Bản Japan Government Procurement Annex
Niu-di-lân Bản chào Niu-di-lân New Zealand Government Procurement Annex
Ốt-x-trây-li-a Bản chào Ốt-x-trây-li-a Australia Government Procurement Annex
Pê-ru Bản chào Pê-ru Peru Government Procurement Annex
Xinh-ga-po Bản chào Xinh-ga-po Singapore Government Procurement Annex
Việt Nam Bản chào Việt Nam Viet Nam Government Procurement Annex
3. Thông tin khác: Bản tiếng Việt English version
4. Nghị định số 95/2020/NĐ_CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP:
Tải xuống Nghị định

II. Hiệp định EVFTA

1. Lời văn Chương Mua sắm chính phủ: Bản tiếng Việt English version
2. Bản chào mở cửa thị trường mua sắm chính phủ:
Bản tiếng Việt English version
Việt Nam EVFTA bản chào của Việt Nam tiếng Việt EVFTA GP Viet Nam Annex
EU EVFTA bản chào của EU tiếng Việt EVFTA GP EU Annex
3. Giới thiệu Hiệp định: Bản tiếng Việt English version