Thỏa thuận sử dụng đối với Bên mời thầu

Trách nhiệm của Bên mời thầu khi tham gia vào hệ thống:

  1. Quản lý mật khẩu và Chứng thư số của mình
  2. Đổi mật khẩu hoặc hủy Chứng thư số trong trường hợp bị lộ mật khẩu
  3. Phải tìm hiểu và tuân thủ những quy định liên quan đến công tác đấu thầu, Hướng dẫn dành cho Bên mời thầu và các quy định được thông báo trên hệ thống
  4. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung thông tin đưa lên hệ thống khi đăng nhập bằng Chứng thư số của mình
  5. Thanh toán đầy đủ chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu cho Báo Đấu thầu theo quy định của Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

Quyền lợi của Bên mời thầu khi tham gia vào hệ thống

  1. Đăng tải thông tin về đấu thầu (thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, nhận hồ sơ dự thầu, mở thầu và công bố kết quả trúng thầu...)
  2. Tra cứu thông tin về đấu thầu và các thông tin khác có trên hệ thống
Đồng ý với thỏa thuận này