Cục Quản lý
đấu thầu

Hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia

Trung tâm Đấu thầu
qua mạng quốc giaGiới thiệu về Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia

Tại Quyết định số 1248/QĐ-BKHĐT, ngày 24/8/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu trên cơ sở chuyển đổi, nâng cấp Phòng Quản lý mạng đấu thầu để thực hiện chức năng quản lý, vận hành, phát triển hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực đấu thầu, mua sắm công qua mạng

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.
 

1. Nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia

(1) Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về đấu thầu qua mạng.

2) Tổ chức quản lý, vận hành và phát triển Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; quản lý đăng ký của chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư và các thông tin khác có liên uan vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đôn đốc chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư và các bên liên quan triển khai đấu thầu qua mạng theo quy định của pháp luật.

(3) Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, đấu thầu qua mạng và cấp chứng chỉ, chứng nhận đào tạo về đấu thầu, đấu thầu qua mạng theo quy định của pháp luật.

(4) Cung cấp các dịch vụ hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký, đăng tải thông tin vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp dịch vụ về thông tin đấu thầu và các dịch vụ khác có liên quan đến đấu thầu qua mạng.

(5) Xây dựng, duy trì và quản lý các cơ sở dữ liệu về đấu thầu theo quy định của pháp luật; tổng hợp, lưu trữ thông tin phục vụ công tác thống kê, báo cáo, tra cứu, theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

(6) Thực hiện các hoạt động truyền thông, hợp tác quốc tế về đấu thầu qua mạng.

(7) Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đấu thầu.

(8) Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật, phân cấp của Cục Quản lý đấu thầu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(9) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu giao

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia

Planets Phòng hành chính tổng hợp Phòng quản trị vận hành và phát triển Phòng hỗ trợ người dùng Phòng thông tin và truyền thông

3. Ban Lãnh đạo

Đ/c Phạm Thy Hùng
Đ/c Phạm Thy Hùng
Giám đốc
Sinh ngày: 15/4/1978
Nguyên quán: Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin
Địa chỉ cơ quan: Phòng 303 nhà G, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Giới thiệu tóm tắt:
- Ông Phạm Thy Hùng có 12 năm kinh nghiệm về đấu thầu và triển khai đấu thầu qua mạng;
- Tham gia xây dựng Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Tham gia xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Trực tiếp tham gia xây dựng Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng; Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC; Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT; Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT; Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT; Thông tư số số 11/2019/TT-BKHĐT;
- Xây dựng Hệ thống mạng đấu thầu qua quốc gia tổng thể. Hiện tại đang là Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ theo hình thức PPP;
- Tham gia giảng dạy về đấu thầu qua mạng cho các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trên phạm vi cả nước.
Đ/c La Anh Tuấn
Đ/c La Anh Tuấn
Phó Giám đốc
Sinh ngày: 26/01/1982
Nguyên quán: Bắc Giang
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế
Địa chỉ cơ quan: Phòng 301 nhà G, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Giới thiệu tóm tắt:
- Ông La Anh Tuấn có trên 10 năm kinh nghiệm về đấu thầu và triển khai đấu thầu qua mạng
- Đạt nhiều thành tựu về kỹ năng quản lý, nghiên cứu: đạt Học bổng của Quỹ phát triển giáo dục Việt Nam (VIED) cho Khóa đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ tại Úc; Nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) ‐Úc.
- Lĩnh vực nghiên cứu Tiến sỹ về đối tác công tư (PPP), hiện tại đang tham gia dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ theo hình thức đối tác công tư (PPP) với vai trò là điều phối viên dự án, Trưởng Ban Kế hoạch tài chính.
- Tham gia xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, đấu thầu qua mạng (Thông tư 04/2017, Thông tư 11/2019, Thông tư sửa đổi Thông tư 04/2017 và Thông tư về đối tác công tư PPP)
- Tham gia giảng dạy nhiều Khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ về đấu thầu qua mạng cho các Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Nhà thầu tại các đơn vị trên phạm vi cả nước
Đ/c Trần Thị Đông Anh
Đ/c Trần Thị Đông Anh
Phó Giám đốc
Sinh ngày: 01/7/1979
Nguyên quán: Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học
Địa chỉ cơ quan: Phòng 302 nhà G, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Giới thiệu tóm tắt:
- Bà Trần Thị Đông Anh có 15 năm kinh nghiệm cũng như chuyên môn trong lĩnh vực Đấu thầu và Đấu thầu qua mạng.
- Có nhiều kinh nghiệm trong việc soạn thảo Luật, Nghị định, Thông tư về Đấu thầu: tham gia soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12, Nghị định 85/2009/NĐ-CP, Nghị định 68/2012/NĐ-CP, Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn.
- Thẩm định các danh mục dự án, gói thầu; tham gia các đoàn kiểm tra, kiếm toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ về công tác đầu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn ODA tại Bộ, ngành, địa phương.
- Có kỹ năng giảng dạy, tư vấn về đấu thầu tại nhiều cơ quan, đơn vị trong cả nước.

4. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ           : Tầng 3 nhà G, Bộ KH&ĐT, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại:     : 1900-6126

- Email hỗ trợ   : Bên mời thầu: muasamcong@mpi.gov.vn

                         : Nhà thầu : hethongdauthaudientu@gmail.com