DSN, Gia hạn, Thông báo TA đăng trên Báo Đấu thầu số 199 ngày 20.10.2017 20/10/2017
Thông báo trúng chỉ định thầu và Quyết định chỉ định tư vấn thiết kế 19/10/2017
KBNN Bình Thuận thông báo kết quả lựa chon nhà thầu 19/10/2017
KBNN Bình Thuận thông báo kết quả lựa chon nhà thầu 19/10/2017
KBNN Bình Thuận thông báo kết quả lựa chon nhà thầu 19/10/2017