Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu GT-14" Lập hồ sơ yêu cầu và đánh gi... 23/02/2018
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GT-02 Tư vấn quản lý dự án và tư vấ... 23/02/2018
DSN, Gia hạn, Thông báo TA đăng trên Báo Đấu thầu số 34 ngày 23/02/2018 23/02/2018
Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu 22/02/2018
Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu 22/02/2018