Gói thầu- Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 28/04/2017
Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư, mở rộng trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh 28/04/2017
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Thu gom, vận chuyển... 28/04/2017
DSN, Gia hạn, Thông báo TA, Kết quả đăng trên Báo Đấu thầu số 77-78 ngày 28.4.2017 28/04/2017
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tại các đơn vị trực thuộc ... 28/04/2017