Phiếu khảo sát đấu thầu 2017 03/08/2017
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU 10/07/2017
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấ... 03/07/2017
MỨC PHÍ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU VÀ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN ĐẤU THẦU 28/06/2017
Danh sách tài liệu ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 27/06/2017