Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Báo cáo công tác đấu thầu năm 2016
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 16/01/2017
File đính kèm Bao_cao_cong_tac_dau_thau_2016_final.zip Download
Nội dung Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 (Điều 81 Khoản 4, Điều 83 Khoản 1 và Điều 84 Khoản 2) và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 (Điều 129 Khoản 13) và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 (Khoản 3 Điều 95) của Chính phủ, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm vừa qua, xác định những khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đấu thầu, đảm bảo mục tiêu công khai, minh bạch, hiệu quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016, cụ thể như sau: - Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016, theo đề cương hướng dẫn tại Phụ lục 1. - Phần II: Tổng hợp số liệu về công tác đấu thầu, theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 2. Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16/02/2017 để kịp tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. Cách thức nộp báo cáo xin xem hướng dẫn tại Phụ lục 3. Do đây là nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ theo quy định, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị hợp tác chặt chẽ để gửi báo cáo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc chậm trễ (nếu có). Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.