Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 04/05/2017
File đính kèm Du thao thong tu.zip Download
Nội dung

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 127 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn.
Để có cơ sở hoàn chỉnh trước khi ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan gửi văn bản ý kiến góp ý cụ thể cho Dự thảo Thông tư nêu trên về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 31/5/2017; đồng thời, gửi file mềm văn bản góp ý về địa chỉ email: chinhsachdauthau@mpi.gov.vn và ghi rõ ở phần chủ đề là "Góp ý Dự thảo Thông tư đấu thầu qua mạng" để thuận lợi trong quá trình tổng hợp, hoàn thiện.
Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ anh Tăng Lý Quang Huy hoặc anh Trần Anh Đức, SĐT: 080 44681, email: chinhsachdauthau@mpi.gov.vn
Trân trọng cảm ơn!