Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu: Mua sắm phần mềm, thiết bị xây dựng Sàn giao dịch công nghệ thiết bị trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh
Phân loại Thông tin dự thầu
Ngày tạo 12/01/2018
File đính kèm 9. Thông báo mời thầu SKHCN.doc Download
Nội dung

THÔNG BÁO MỜI THẦU RỘNG RÃI TRONG NƯỚC


 


 


- Tên bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh


- Tên gói thầu: Mua sắm phần mềm, thiết bị xây dựng Sàn giao dịch công nghệ thiết bị trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh.


- Tên dự án: Xây dựng sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh


- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước


- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước