Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Châu Sơn
Phân loại Thông tin dự thầu
Ngày tạo 12/01/2018
File đính kèm lcnt da chauson.PDF Download
Nội dung

Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Châu Sơn


Địa điểm: Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý Tỉnh Hà Nam


Nội dung:


1. Điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Châu Sơn, Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý Tỉnh Hà Nam đến quý II/2018


2. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu XL-02, XL-03, XL-04, XL-05 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung) tại quyết định số 524/QĐ-HĐTV ngày 26/7/2016 dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Châu Sơn, Phường Châu Sơn, TP Phủ Lý Tỉnh Hà Nam như sau:


- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu XL-02 và XL-05: Quý I/2018


- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu XL-03 và XL-04: Quý II/2018