Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Phân loại Kết quả đấu thầu
Ngày tạo 12/01/2018
Nội dung


Ngày 12/01/2018


Gói thầu: Sơn bể T30, T31, T32 và các tuyến ống công nghệ trong khu vực bể.


Hình thực lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.


I. Tên nhà thầu trúng thầu và nội dung kết quả lựa chon nhà thầu:


Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201.


Giá trúng thầu: 1.275.214.873đ (đã bao gồm thuế GTGT).


Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.


Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày.


II. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn


1. Công ty cổ phần công nghệ và xây dựng Phương Bắc.


Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu không đúng với hình thức chào hàng cạnh tranh. Không tuân thủ theo quy định của chủ đầu tư về quy cách HSĐX.


Nhà thầu ghi trong đơn chào hàng sai nội dung biểu mẫu trong HSYC.


Bảng tổng hợp giá chào không chào theo quy định của bên mời chào hàng.


Chủ đầu tư không phát hành HSMT nhưng trong bảo lãnh dự thầu lại ghi chủ đầu tư phát hành HSMT. Thời gian thực hiện hợp đồng trong đơn chào hàng là 69 ngày nhưng trong bản cam kết tiến độ lại là 70 ngày.


2. Công ty TNHH Thương mại P.H.T


Nhà thầu không có bảo đảm dự thầu, không có đăng ký kinh doanh theo quy định.


3. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thái Dương


Nội dung không thống nhất, không theo biểu mẫu của bên mời thầu quy định trong HSYC.


Nhà thầu nộp HSĐX nhưng hiệu lực lại ghi HSDT không theo quy định của HSYC.  


III. Kế hoạch ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu:


Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu. Nhà thầu trúng thầu phải đến bên mời thầu đàm phán ký kết hợp đồng.