Xem chi tiết thông báo

Tiêu đề Kết quả lựa chọn nhà thầu
Phân loại Thông báo của Bộ
Ngày tạo 13/02/2018
Nội dung

- Dự án: Hệ thống Quản lý và điều hành Bến xe Điện tử


- Gói thầu: Xây dựng phần mềm (bao gồm cả cài đặt và đào tạo
chuyển giao)

-
Tên nhà thầu trúng thầu:
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông
tin Phía Nam.


-
Giá trúng thầu:
4.905.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm lẻ
lăm triệu đồng).-
Loại hợp đồng: Trọn gói.-
Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày