Thanh toán chi phí: Đăng ký; duy trì tên và dữ liệu; tham dự thầu

Hướng dẫn thanh toán điện tử
Số ĐKKD
Loại chi phí