Thông báo từ Bộ


Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BGTVT quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước

29/11/2017 13:19

Ngày 16/11/2017, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BGTVT quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước

Thông tư gồm Điều, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đấu thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018


 

THÔNG BÁO LIÊN QUAN