Thông báo từ Bộ


Thông báo đối với các chi nhánh đăng ký trên Hệ thống

22/04/2019 15:34

   Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 84 Bộ luật dân sự số
91/2015/QH13 và điểm b khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 thì
chi nhánh không bảo đảm tư cách hợp lệ để tham dự thầu. Do đó, chi nhánh
không cần phải đăng ký tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống);
   Trường hợp chi nhánh có nhu cầu đăng ký trên Hệ thống thì chi nhánh
phải hoàn thiện các thủ tục đăng ký, nộp phí theo quy định của Thông tư liên
tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC. Tuy nhiên, việc chi nhánh đăng ký nhà thầu
trên Hệ thống không đồng nghĩa với việc bảo đảm đáp ứng về tư cách hợp lệ khi
tham dự thầu của chi nhánh.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN