Thông báo từ Bộ


CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ VÀ ĐẨY LÙI TÌNH TRẠNG TIÊU CỰC, VI PHẠM TRONG ĐẤU THẦU

03/06/2019 13:57

Chi thi so 03.rar

Nhằm tang cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tại Điều 83 Luật Đấu thầu năm 2013, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra Chỉ thị số 03 (file đính kèm).

THÔNG BÁO LIÊN QUAN