Thông báo từ Bộ


V/v đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng

26/07/2019 16:27

Dự thảo Thông tư thay thế TT07.rar

Để có cơ sở hoàn chỉnh Thông tư trước khi ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý cụ thể cho Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dung lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng thay thế Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng ngày 08/9/2015.

Nội dung Công văn và Dự thảo theo files đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN