Thông báo từ Bộ


SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 9 NĂM 2019

30/09/2019 17:01

Số liệu thống kê tháng 9.zip

Đề nghị các đơn vị theo dõi số lieu tại file đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN