Thông báo từ Bộ


Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu

23/12/2019 15:38

Thông tư 11_2019_TT_BKHĐT.pdf

Ngày 16/12/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 11/2019/TT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp
dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự
thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả,

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020.

Thông báo gửi kèm bản mềm Thông tư nêu trên.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN