Thông báo từ Bộ


V/v đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

11/03/2020 09:11

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 04.rar

Để có cơ sở hoàn chỉnh Thông tư trước khi ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý cụ thể cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Nội dung Công văn và Dự thảo theo files đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN