Thông báo từ Bộ


SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 03 THÁNG NĂM 2020

01/04/2020 10:30

Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/1lvVUl6bv7IJKp309qP2QmBkDs4ZfPtSt/view


THÔNG BÁO LIÊN QUAN