Thông báo từ Bộ


SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 9 NĂM 2020

01/10/2020 15:51

Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/1fAsOaZ9YcIU64re8amkVlnlvxcK_rDuO/view?usp=sharing

THÔNG BÁO LIÊN QUAN