Thông báo từ Bộ


Hướng dẫn của ADB: Hướng dẫn Mua sắm

14/08/2009 14:15

procurement-guidelines-April.pdf

Hướng dẫn của ADB: Hướng dẫn Mua sắm Ngày ban hành: 01/04/2006

THÔNG BÁO LIÊN QUAN