TIN Đấu thầu điện tử


ĐẤU THẦU Tăng dung lượng file đính kèm trong đấu thầu điện tử gói thầu xây lắp lên 300MB

21/11/2018 09:50

Từ ngày 25 tháng 10 năm 2018, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chính thức nâng cấp dung lượng hồ sơ mời thầu điện tử e-HSMT và hồ sơ dự thầu điện tử e-HSDT đối với gói thầu xây lắp. Theo đó, dung lượng của hồ sơ sẽ được nâng cấp từ 20MB lên tối đa 300MB.

Việc tăng dung lượng file đính kèm lên mức 300MB sẽ giúp bên mời thầu có thể thực hiện đấu thầu qua mạng nhiều gói thầu xây lắp đòi hỏi nhiều bản vẽ, các gói thầu xây lắp quy mô lớn, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, đáp ứng lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định.