Nội dung chi tiết Câu hỏi thường gặp

Tiêu đề Lỗi Bước 3: The registration is not matched or registration has already done
Phân loại Các lỗi thường gặp Số người xem 297
Nội dung Xảy ra hai trường hợp, hoặc đơn vị đã làm thành công bước 3 nhưng lại làm lại hoặc Đơn vị thực hiện bước 3 nhập sai mã phê duyệt chứng thư số và số tham chiếu (thông thường khi copy bị thừa ký tự trống). Đơn vị kiểm tra lại các ổ cứng xem có lưu thư mục Vietnam hay không. Nếu có thư mục vietnam, đơn vị chuyển sang màn hình bước 4 và thao tác tiếp. Nếu không có thư mục Vietnam, đơn vị kiểm tra lại mã và thao tác lại bước 3