Nội dung chi tiết Câu hỏi thường gặp

Tiêu đề Thủ tục đăng ký để có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào?
Phân loại Đăng ký Số người xem 362
Nội dung Để có tên trên Hệ thống, Nhà thầu tiến hành đăng ký tham gia vào Hệ thống, sau đó tiến hành nộp hồ sơ đăng ký, sau khi được phê duyệt, nhà thầu sẽ có tên trên Hệ thống. Chi tiết các bước đăng ký xem Hướng dẫn sử dụng-Mục 3.