Nội dung chi tiết Câu hỏi thường gặp

Tiêu đề Đăng ký bằng số ĐKKD của công ty nhưng Hệ thống báo số ĐKKD đã tồn tại thì phải làm thế nào?
Phân loại Đăng ký Số người xem 289
Nội dung - Trường hợp Nhà thầu đã có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì thì tiến hành đăng ký thêm chứng thư số.
- Trường hợp Nhà thầu chưa có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì thì tiến hành in lại đơn và hoàn thiện quy trình đăng ký nhà thầu gồm 4 bước.