Nội dung chi tiết Câu hỏi thường gặp

Tiêu đề Cập nhật tình trạng thanh toán phí duy trì dữ liệu
Phân loại Chi phí Số người xem 331
Nội dung Tình trạng thanh toán sẽ được cập nhật sau 1 ngày làm việc. Trong trường hợp chưa cập nhật tình trạng thanh toán, đơn vị gửi email về địa chỉ: muasamcong@mpi.gov.vn. Tiêu đề thư ghi rõ: số DKKD/MST- TTCP duy trì - Tên công ty - ngày thanh toán