01 Kỳ 27 - Hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thời gian thi
 • Tiêu đề 1: Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 27
 • Tiêu đề 2: Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ...
 • Địa điểm thi: Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh
 • Kết quả:
12-2020
20
 
02 Kỳ 26 - Hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh Thời gian thi
 • Tiêu đề 1: DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 26
 • Tiêu đề 2: Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành...
 • Tiêu đề 3: Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ...
 • Tiêu đề 4: Quyết định về việc thu chi phí dự thi sát hạch, cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt...
 • Tiêu đề 5: Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 26
 • Tiêu đề 6: Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt...
 • Địa điểm thi: Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh
 • Kết quả:
10-2020
17
 
03 Kỳ 25 - Hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh Thời gian thi
 • Tiêu đề 1: Quyết định cấp CCHN kỳ 25
 • Tiêu đề 2: Thông báo về việc đính chính thông tin hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành...
 • Tiêu đề 3: DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 25
 • Tiêu đề 4: Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt...
 • Tiêu đề 5: Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành...
 • Tiêu đề 6: Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 25
 • Tiêu đề 7: THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ 25
 • Tiêu đề 8: Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ...
 • Địa điểm thi: Hà Nội,Hồ Chí Minh,Cần Thơ
 • Kết quả:
07-2020
25
 
04 Kỳ 24 - Hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Hồ Chí Minh Thời gian thi
 • Tiêu đề 1: Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24
 • Tiêu đề 2: Quyết định về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ...
 • Tiêu đề 3: DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 24
 • Tiêu đề 4: Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt...
 • Tiêu đề 5: Quyết định về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24...
 • Tiêu đề 6: Quyết định về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24
 • Tiêu đề 7: Quyết định công nhận kết quả phúc khảo kỳ 24
 • Tiêu đề 8: Thông báo về việc đính chính thông tin hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành...
 • Tiêu đề 9: Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24
 • Tiêu đề 10: Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành...
 • Địa điểm thi: Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh,Khánh Hòa
 • Kết quả: Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 24
06-2020
20
 
05 Kỳ 23 - Hoạt động đấu thầu tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh Thời gian thi
 • Tiêu đề 1: Quyết định về việc không công nhận kết quả thi sát hạch và thu hồi chứng chỉ hành nghề...
 • Tiêu đề 2: Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23
 • Tiêu đề 3: Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23
 • Tiêu đề 4: Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành...
 • Tiêu đề 5: Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt...
 • Tiêu đề 6: DANH SÁCH THI CÓ GÁN SỐ BÁO DANH VÀ CHIA PHÒNG THI KỲ 23
 • Địa điểm thi: Hà Nội,Đà Nẵng,Hồ Chí Minh
 • Kết quả: Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch kỳ 23
11-2019
23