CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
**********

Cục Quản lý đấu thầu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 1858/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 21 tháng 12 năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đấu thầu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

01. Tổ chức nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu và PPP để trình các cơ quan chức năng ban hành theo thẩm quyền.

02. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu, về PPP và các cam kết quốc tế về đấu thầu mà Việt Nam là thành viên; hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu.

03. Tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

04. Tổ chức thẩm định các nội dung về đấu thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng.

05. Thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

06. Tổ chức kiểm tra công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; tham gia các hoạt động thanh tra về đấu thầu và PPP theo yêu cầu của Bộ trưởng.

07. Theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu; đánh giá, tổng kết, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu và PPP trong phạm vi cả nước.

08. Hợp tác quốc tế về đấu thầu; nghiên cứu, tham gia đàm phán nội dung mua sắm chính phủ trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam dự kiến ký kết gia nhập; điều phối triển khai thực hiện cam kết về mua sắm chính phủ trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

09. Xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đấu thầu qua mạng; quản lý hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu về đấu thầu, về PPP trên phạm vi cả nước.

10. Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

11. Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; tổ chức bồi dưỡng giảng viên đấu thầu và cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu.

12. Cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ về đấu thầu, kiểm toán về trình tự, thủ tục trong đấu thầu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

13. Xây dựng, quản lý và phát hành Báo Đấu thầu.

14. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công. Cục trưởng, các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm và miễn nhiệm. Cục Quản lý đấu thầu bao gồm các đơn vị sau:
- Phòng Chính sách đấu thầu
- Phòng Đấu thầu
- Phòng Hợp tác quốc tế
- Văn phòng đối tác công tư (PPP)
- Văn phòng Cục
- Báo Đấu thầu
- Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia
- Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu

HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA
**********

Sự ra đời của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là quy luật tất yếu nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động mua sắm chính phủ.

Năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với sự trợ giúp của Chính phủ Hàn Quốc mà đại diện là Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), đã tiến hành xây dựng Hệ thống đấu thầu điện tử thử nghiệm tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn dựa trên Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử của Hàn Quốc (KONEPS) và được tối ưu hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Trong giai đoạn thí điểm, Hệ thống do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý và vận hành cung cấp cho người sử dụng đầy đủ các chức năng từ đăng tải kế hoạch đấu thầu, sơ tuyển, thông báo mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, lập biên bản mở thầu cho đến đăng tải kết quả đấu thầu, kiến nghị trong đấu thầu… để lựa chọn nhà thầu thông qua 4 hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, và chỉ định thầu.

Từ năm 2009 đến nay quá trình áp dụng ĐTQM có thể được chia thành 3 giai đoạn như sau:

01. Giai đoạn 1 từ năm 2009 đến năm 2011: xây dựng hệ thống thông tư hướng dẫn và thí điểm tại 3 đơn vị là Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội.
02. Giai đoạn 2 từ năm 2012 đến năm 2015: mở rộng triển khai thí điểm trên phạm vi toàn quốc đồng thời nâng cấp khung pháp lý về ĐTQM: Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư về ĐTQM số 07/2015/TTLT-BKHĐT- BTC của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính và Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng ĐTQM giai đoạn 2016-2025.
03. Giai đoạn 3 bắt đầu từ năm 2016: ĐTQM được triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình quy định tại TTLT số 07/2015/TTLT-BKHĐT- BTC, Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tưởng chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng ĐTQM giai đoạn 2016-2025.

Hiện nay, toàn bộ quy trình khai hồ sơ đăng ký tham gia Hệ thống, các giao dịch phê duyệt, thông báo kết quả xử lý và thanh toán chi phí người sử dụng được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng.Hệ thống gửi thông báo tình trạng xử lý hồ sơ theo thời gian thực qua thư điện tử đến người sử dụng. Hệ thống hiện tại bao gồm 4 chức năng:

01. Cổng thông tin (Portal)
02. Quản lý người dùng (User Management)
03. Đấu thầu điện tử (e-Bidding)
04. Hỗ trợ người dùng (Call Center)Hệ thống tổng thể sẽ được xây dựng và vận hành theo mô hình đối tác công tư PPP, bao gồm đầy đủ 11 chức năng:

01. Cổng thông tin (Portal)
02. Quản lý người dùng (User Management)
03. Đấu thầu điện tử (e-Bidding)
04. Hỗ trợ người dùng (Call Center)
05. Mua sắm điện tử (e-Shopping Mall)
06. Hợp đồng điện tử (e-Contract)
07. Thanh toán điện tử (e-Payment)
08. Danh mục sản phẩm (e-Catalog)
09. Văn bản điện tử (e-Document)
10. Cơ sở dữ liệu năng lực kinh nghiệm nhà thầu (Supplier’s Performance Management)
11. Bảo lãnh điện tử (e-Guarantee)

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ NGƯỜI DÙNG TRÊN HỆ THỐNG

TRUNG TÂM ĐẤU THẦU QUA MẠNG QUỐC GIA
**********

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý đấu thầu, được thành lập theo Quyết định số 1248/QĐ-BKHĐT ngày 24/8/2016 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người đại diện trước pháp luật: Phạm Thy Hùng – Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia. TTĐTQMQG là đơn vị quản lý, vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục, xử lý chính xác các giao dịch liên quan đến đăng tải thông tin về đấu thầu và đấu thầu qua mạng.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

01.Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về đấu thầu qua mạng.
02.Tổ chức quản lý, vận hành và phát triển Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; quản lý đăng ký của chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư và các thông tin khác có liên quan vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đôn đốc chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư và các bên liên quan triển khai đấu thầu qua mạng theo quy định của pháp luật.
03.Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, đấu thầu qua mạng và cấp chứng chỉ, chứng nhận đào tạo về đấu thầu, đấu thầu qua mạng theo quy định của pháp luật.
04.Cung cấp các dịch vụ hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký, đăng tải thông tin vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp dịch vụ về thông tin đấu thầu và các dịch vụ khác có liên quan đến đấu thầu qua mạng.
05.Xây dựng, duy trì và quản lý các cơ sở dữ liệu về đấu thầu theo quy định của pháp luật; tổng hợp, lưu trữ thông tin phục vụ công tác thống kê, báo cáo, tra cứu, theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.
06.Thực hiện các hoạt động truyền thông, hợp tác quốc tế về đấu thầu qua mạng.
07.Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đấu thầu.
08.Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật, phân cấp của Cục Quản lý đấu thầu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
09.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TIỆN ÍCH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

Để khuyến khích, hỗ trợ người dùng trong việc tiếp cận, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến liên quan đến đấu thầu qua mạng, Trung tâm thường xuyên thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn cho người sử dụng và duy trì bộ phận Call center giải đáp thắc mắc cho bên mời thầu, nhà thầu qua điện thoại, nâng cấp và vận hành phần mềm cung cấp thông tin đấu thầu trên thiết bị di động đồng thời phối hợp với ngân hàng thế giới và ngân hàng phát triển châu Á để triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng cho các gói thầu sử dụng nguồn vốn của hai nhà tài trợ này trên Hệ thống.

Trung tâm luôn đảm bảo vận hành hiệu quả, ổn định Hệ thống và luôn phát triển thêm các chức năng để tăng thêm tính tiện dụng, cải cách thủ tục hành chính cho người sử dụng bao gồm việc số hóa các hồ sơ mời thầu qua mạng, làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu trực tuyến.

Đứng trước sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, Trung tâm liên tục cập nhật và đổi mới để áp dụng các tiến bộ công nghệ thông tin vào hoạt động của mình. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trung tâm đã thể hiện được vai trò của mình trong việc xóa bỏ rào cản tâm lý doanh nghiệp trong mua sắm công cũng như thức đẩu áp dụng đấu thầu qua mạng trên phạm vi cả nước, minh bạch hóa quy trình mua sắm chung, góp phần chống tham nhũng.

BAN LÃNH ĐẠO
 • Đồng chí
  Phạm Thy Hùng
 • Chức vụ
  Giám đốc
  Sinh ngày
  15/4/1978
 • Nguyên quán
  Thái Bình
  Dân tộc
  Kinh
 • Trình độ chuyên môn
  Thạc sĩ Công nghệ thông tin
 • Địa chỉ cơ quan
  Phòng 303 nhà G, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 • Giới thiệu tóm tắt

  - Ông Phạm Thy Hùng có 12 năm kinh nghiệm về đấu thầu và triển khai đấu thầu qua mạng;
  - Tham gia xây dựng Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
  - Tham gia xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
  - Trực tiếp tham gia xây dựng Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng; Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC; Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT; Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT; Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT; Thông tư số số 11/2019/TT-BKHĐT;
  - Xây dựng Hệ thống mạng đấu thầu qua quốc gia tổng thể. Hiện tại đang là Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ theo hình thức PPP;
  - Tham gia giảng dạy về đấu thầu qua mạng cho các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trên phạm vi cả nước.

 • Đồng chí
  La Anh Tuấn
 • Chức vụ
  Phó Giám đốc
  Sinh ngày
  26/01/1982
 • Nguyên quán
  Bắc Giang
  Dân tộc
  Kinh
 • Trình độ chuyên môn
  Tiến sĩ kinh tế
 • Địa chỉ cơ quan
  Phòng 303 nhà G, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 • Giới thiệu tóm tắt

  - Ông La Anh Tuấn có trên 10 năm kinh nghiệm về đấu thầu và triển khai đấu thầu qua mạng
  - Đạt nhiều thành tựu về kỹ năng quản lý, nghiên cứu: đạt Học bổng của Quỹ phát triển giáo dục Việt Nam (VIED) cho Khóa đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ tại Úc; Nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) ‐Úc.
  - Lĩnh vực nghiên cứu Tiến sỹ về đối tác công tư (PPP), hiện tại đang tham gia dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ theo hình thức đối tác công tư (PPP) với vai trò là điều phối viên dự án, Trưởng Ban Kế hoạch tài chính.
  - Tham gia xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, đấu thầu qua mạng (Thông tư 04/2017, Thông tư 11/2019, Thông tư sửa đổi Thông tư 04/2017 và Thông tư về đối tác công tư PPP)
  - Tham gia giảng dạy nhiều Khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ về đấu thầu qua mạng cho các Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Nhà thầu tại các đơn vị trên phạm vi cả nước

 • Đồng chí
  Trần Thị Đông Anh
 • Chức vụ
  Phó Giám đốc
  Sinh ngày
  01/7/1979
 • Nguyên quán
  Nghệ An
  Dân tộc
  Kinh
 • Trình độ chuyên môn
  Thạc sĩ Luật học
 • Địa chỉ cơ quan
  Phòng 303 nhà G, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
 • Giới thiệu tóm tắt

  - Bà Trần Thị Đông Anh có 15 năm kinh nghiệm cũng như chuyên môn trong lĩnh vực Đấu thầu và Đấu thầu qua mạng.
  - Có nhiều kinh nghiệm trong việc soạn thảo Luật, Nghị định, Thông tư về Đấu thầu: tham gia soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12, Nghị định 85/2009/NĐ-CP, Nghị định 68/2012/NĐ-CP, Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn.
  - Thẩm định các danh mục dự án, gói thầu; tham gia các đoàn kiểm tra, kiếm toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ về công tác đầu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn ODA tại Bộ, ngành, địa phương.
  - Có kỹ năng giảng dạy, tư vấn về đấu thầu tại nhiều cơ quan, đơn vị trong cả nước.

TIỆN ÍCH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

Địa chỉ: Tầng 3 nhà G, Bộ KH&ĐT, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 1900-6126
Email hỗ trợ: Bên mời thầu muasamcong@mpi.gov.vn Nhà thầu: hethongdauthaudientu@gmail.com
Số tài khoản: 21610000386386 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đống Đa
Chủ tài khoản: Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia