KẾT QUẢ TÌM KIẾM Có 62 kết quả được tìm thấy

01 Số văn bản: 09/2020/TT-BKHĐT

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày hiệu lực: 15/01/2021

Còn hiệu lực
02 Số văn bản: 95/2020/NĐ-CP

Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày hiệu lực: 24/08/2020

Còn hiệu lực
03 Số văn bản: 64/2020/QH14

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Ngày hiệu lực: 01/01/2021

Còn hiệu lực
04 Số văn bản: 05/2020/TT-BKHĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày hiệu lực: 01/09/2020

Còn hiệu lực
05 Số văn bản: 25/2020/NĐ-CP

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày hiệu lực: 20/04/2020

Còn hiệu lực
06 Số văn bản: 11/2019/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày hiệu lực: 01/02/2020

Còn hiệu lực
07 Số văn bản: 03/CT-BKHĐT

Chỉ thị 03/CT-BKHĐT về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày hiệu lực: 24/05/2019

Còn hiệu lực
08 Số văn bản: 17/2019/QĐ-TTg

Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên áp dụng LCNT đặc biệt theo Điều 26 Luật đấu thầu

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Ngày hiệu lực: 22/05/2019

Còn hiệu lực
09 Số văn bản: 04/2019/TT-BKHĐT

Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày hiệu lực: 11/03/2019

Còn hiệu lực
10 Số văn bản: 05/2018/TT-BKHĐT

Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày hiệu lực: 01/09/2019

Còn hiệu lực