Đăng ký thêm Chứng thư số nhà thầu

[Quy trình đăng ký thêm CTS nhà thầu]
Bước 1:
Đăng ký thêm chứng thư số nhà thầu
Bước 2:
Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu chứng thư số
Bước 3:
Nhận chứng thư số
Bước 4:
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Đây là hướng dẫn sử dụng. Hãy xem kỹ trước khi thực hiện đăng ký người dùng. Hướng dẫn đăng ký người dùng
Hướng dẫn dành cho nhà thầu xin cấp chứng nhận tại Viện Phát triển xã hội thông tin Hàn quốc (sau đây gọi là Viện Phát triển).
     Dịch vụ chứng nhận công của Viện Phát triển đã kết thúc vào ngày 01.07.08 do đó không thể xin đăng ký tại đây.
☞ Vị trí cấp mới chứng nhận số: Đăng ký người dùng-> đăng ký người dùng nhà thầu->quản lý Chứng thư số->đăng ký Chứng thư số nhà thầu
[Cơ quan cấp chứng nhận]

[Thông tin Cơ quan]
* Mã số doanh nghiệp
  Tên tiếng Việt
* Số ĐKKD  
   Địa chỉ trụ sở  

[Thông tin Chứng thư số]
Cơ quan cấp phát và quản lý Chứng thư số Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
*
* Mã yêu cầu cấp CNS * Mã cần cho cơ quan cấp chứng nhận, không liên quan tới hệ thống đấu thầu (8 ký tự)
[Thông tin người phụ trách nghiệp vụ bên nhà thầu]
* Người phụ trách * Số CMND
* Phòng/Ban * Số điện thoại
* Địa chỉ email   Số Fax
*
Tên cơ quan Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

[Tùy chọn thay đổi mật khẩu quản lý người dùng]
CHÚ Ý:
- Nhà thầu nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến trên Hệ thống bằng cách:

+ Hoàn thiện đơn đăng ký, lấy chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu của đơn vị.
+ Vào Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký, đính kèm bản mềm bộ hồ sơ đăng ký và nộp trên Hệ thống.
- Nhà thầu không cần gửi hồ sơ đăng ký bản cứng đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia.