Đăng ký thêm Chứng thư số nhà thầu

[Quy trình đăng ký thêm CTS nhà thầu]
Bước 1:
Đăng ký thêm chứng thư số nhà thầu
Bước 2:
Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu chứng thư số
Bước 3:
Nhận chứng thư số
Bước 4:
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Đây là hướng dẫn sử dụng. Hãy xem kỹ trước khi thực hiện đăng ký người dùng. Hướng dẫn đăng ký người dùng

Hướng dẫn dành cho nhà thầu xin cấp chứng nhận tại Viện Phát triển xã hội thông tin Hàn quốc (sau đây gọi là Viện Phát triển).
     Dịch vụ chứng nhận công của Viện Phát triển đã kết thúc vào ngày 01.07.08 do đó không thể xin đăng ký tại đây.
☞ Vị trí cấp mới chứng nhận số: Đăng ký người dùng-> đăng ký người dùng nhà thầu->quản lý Chứng thư số->đăng ký Chứng thư số nhà thầu
[Cơ quan cấp chứng nhận]

[Thông tin Cơ quan]
* Số ĐKKD
  Tên nhà thầu(đầy đủ)
* Số ĐKKD  
   Địa chỉ  

[Thông tin người phụ trách dự thầu]
* Người phụ trách * Số CMND
* Phòng/Ban * Số điện thoại
* Địa chỉ email
Đảm bảo chính xác để nhận thông tin qua email
  Số Fax
*

[Thông tin đăng ký Chứng thư số]
* *
* Mã yêu cầu cấp CNS * Mã cần cho cơ quan cấp chứng nhận, không liên quan tới hệ thống đấu thầu (8 ký tự)

[Cơ quan cấp phát và quản lý Chứng thư số]
Tên cơ quan Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

[Tùy chọn thay đổi mật khẩu quản lý người dùng]