Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu Chứng thư số

[Quy trình đăng ký thêm CTS nhà thầu]
Bước 1:
Đăng ký thêm chứng thư số nhà thầu
Bước 2:
Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu chứng thư số
Bước 3:
Nhận chứng thư số
Bước 4:
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Mã số doanh nghiệp Mã phê duyệt đăng ký

▷ Hãy nhập chính xác Mã số doanh nghiệp, mã phê duyệt đăng ký.
▷ Đính kèm hồ sơ đăng ký và nộp trực tuyến trên hệ thống, không cần nộp bản cứng đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia.
▷ Sau khi tra cứu dữ liệu nếu tình trạng là chưa phê duyêt/trả lại thì có thể in lại đơn đăng ký.


[Đính kèm nội dung HSĐK]