Đăng ký thêm Chứng thư số Bên mời thầu

Đăng ký thêm Chứng thư số Bên mời thầu

[Quy trình đăng ký thêm CTS bên mời thầu]
Bước 1:
Đăng ký thêm chứng thư số bên mời thầu
Bước 2:
Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu chứng thư số
Bước 3:
Nhận chứng thư số
Bước 4:
Đăng ký người sử dụng chứng thư số
Đây là hướng dẫn sử dụng. Hãy xem kỹ trước khi thực hiện đăng ký người dùng. ->Hướng dẫn đăng ký người dùng

Hướng dẫn dành cho bên mời thầu xin cấp chứng nhận tại Viện Phát triển xã hội thông tin Hàn quốc (sau đây gọi là Viện Phát triển).
     Dịch vụ chứng nhận công của Viện Phát triển đã kết thúc vào ngày 01.07.08 do đó không thể xin đăng ký tại đây.
☞ Trong thời gian đó (08.5.20~6.30) bên mời thầu nào chưa đổi được chứng thư số thì xin cấp mới.
     sau đó bổ sung vào hệ thống đấu thầu điện tử và đăng nhập .
☞ Vị trí cấp mới chứng nhận số: Đăng ký người dùng-> đăng ký người dùng bên mời thầu->quản lý chứng thư số->đăng ký chứng thư số bên mời thầu

[Thông tin cơ quan]
* Mã cơ quan
   Tên cơ quan (đầy đủ)
   Tên cơ quan (tiếng Anh)
   Mã số doanh nghiệp
   Địa chỉ    
 

[Thông tin chứng thư số]
Cơ quan cấp phát và quản lý chứng thư số
*
* Mã yêu cầu cấp CTS * Mã cần cho cơ quan cấp CTS, không liên quan tới hệ thống đấu thầu (8 ký tự)

[Thông tin người phụ trách nghiệp vụ bên mời thầu]
* Người phụ trách * Số CMND
* Phòng/Ban * Số điện thoại
   Số di động    Số Fax
* Địa chỉ email

[Tùy chọn thay đổi mật khẩu người phụ trách nghiệp vụ đấu thầu]

CHÚ Ý:
- Bên mời thầu nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến trên Hệ thống bằng cách:

+ Hoàn thiện đơn đăng ký, lấy chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu của đơn vị.
+ Vào Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký, đính kèm bản mềm bộ hồ sơ đăng ký và nộp trên Hệ thống.
- Bên mời thầu không cần gửi hồ sơ đăng ký bản cứng đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia.