Đăng ký bổ xung chứng thư số bên mời thầu

[Quy trình đăng ký thêm CTS bên mời thầu]
Bước 1:
Đăng ký thêm chứng thư số bên mời thầu
Bước 2:
Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu chứng thư số
Bước 3:
Nhận chứng thư số
Bước 4:
Đăng ký người sử dụng chứng thư số
Đây là hướng dẫn sử dụng. Hãy xem kỹ trước khi thực hiện đăng ký người dùng. ->Hướng dẫn đăng ký người dùng

Hướng dẫn dành cho bên mời thầu xin cấp chứng nhận tại Viện Phát triển xã hội thông tin Hàn quốc (sau đây gọi là Viện Phát triển).
     Dịch vụ chứng nhận công của Viện Phát triển đã kết thúc vào ngày 01.07.08 do đó không thể xin đăng ký tại đây.
☞ Trong thời gian đó (08.5.20~6.30) bên mời thầu nào chưa đổi được chứng thư số thì xin cấp mới.
     sau đó bổ sung vào hệ thống đấu thầu điện tử và đăng nhập .
☞ Vị trí cấp mới chứng nhận số: Đăng ký người dùng-> đăng ký người dùng bên mời thầu->quản lý chứng thư số->đăng ký chứng thư số bên mời thầu

[Thông tin cơ quan]
* Mã cơ quan
   Tên cơ quan (đầy đủ)
   Tên cơ quan (tiếng Anh)
   Số ĐKKD
   Địa chỉ    
 

[Thông tin người phụ trách nghiệp vụ bên mời thầu]
* Người phụ trách * Số CMND
* Phòng/Ban * Số điện thoại
   Số di động    Số Fax
* Địa chỉ email  Đảm bảo chính xác để nhận thông tin qua email

[Thông tin đăng ký chứng thư số]
* *
* Mã yêu cầu cấp CTS * Mã cần cho cơ quan cấp CTS, không liên quan tới hệ thống đấu thầu (8 ký tự)

[Cơ quan cấp phát và quản lý chứng thư số]
Tên cơ quan

[Tùy chọn thay đổi mật khẩu người phụ trách nghiệp vụ đấu thầu]