Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu cho việc đăng ký thêm CTS

[Quy trình đăng ký thêm CTS bên mời thầu]
Bước 1:
Đăng ký thêm chứng thư số bên mời thầu
Bước 2:
Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu chứng thư số
Bước 3:
Nhận chứng thư số
Bước 4:
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Mã cơ quan Mã phê duyệt đăng ký

▷ Hãy nhập chính xác mã bên mời thầu, mã phê duyệt.
▷ Đính kèm hồ sơ đăng ký và nộp trực tuyến trên hệ thống, không cần nộp bản cứng đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia.
▷ Sau khi tra cứu dữ liệu nếu Trạng thái tiến hành là Đang chờ phê duyệt/trả lại thì có thể in lại Đơn đăng ký cấp CTS.


[Đính kèm nội dung HSĐK]