Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu Chứng thư số

[Quy trình đăng ký bên mời thầu]
Bước 1:
Đăng ký bên mời thầu
Bước 2:
Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký
Bước 3:
Nhận chứng thư số
Bước 4:
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Mã cơ quan Mã phê duyệt đăng ký

▷ Hãy nhập chính xác Mã cơ quan, Mã phê duyệt đăng ký.
▷ Đính kèm hồ sơ đăng ký và nộp trực tuyến trên hệ thống, không cần nộp bản cứng đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia.
▷ Sau khi tra cứu dữ liệu nếu Trạng thái tiến hành là Đang chờ phê duyệt/trả lại thì có thể in lại Đơn đăng ký cấp CTS.