Đăng ký nhà thầu

[Quy trình đăng ký nhà thầu]
Bước 1:
Đăng ký nhà thầu
Bước 2:
Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký
Bước 3
Nhận chứng thư số
Bước 4
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Số văn bản Ngày soạn thảo

[Lưu ý khi đăng ký nhà thầu]
Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 84 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 và điểm b khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 thì chi nhánh không bảo đảm tư cách hợp lệ để tham dự thầu. Do đó, chi nhánh không cần phải đăng ký tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống);
Trường hợp chi nhánh có nhu cầu đăng ký trên Hệ thống thì chi nhánh phải hoàn thiện các thủ tục đăng ký, nộp phí theo quy định của Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC. Tuy nhiên, việc chi nhánh đăng ký nhà thầu trên Hệ thống không đồng nghĩa với việc bảo đảm đáp ứng về tư cách hợp lệ khi tham dự thầu của chi nhánh.
[Thông tin cơ quan]
* Số ĐKKD
(Nếu số ĐKKD có chữ hoặc dưới 6 chữ số, Nhà thầu nhập mã số thuế.)
* Ngày ĐKKD lần đầu
* Tên nhà thầu
 Tên tiếng Anh
* Lĩnh vực kinh doanh Hàng hóa Xây lắp
Tư vấn     Phi tư vấn
* Phân loại doanh nghiệp
* Số nhân viên
* Vốn điều lệ
Vốn điều lệ
VND
* Số điện thoại Số Fax
* Địa chỉ  
Trang web
* Tỉnh / thành phố * Quốc gia

[Thông tin lãnh đạo cơ quan/ doanh nghiệp]
* Tên người lãnh đạo * Số CMND
* Số điện thoại * Địa chỉ email
* Đại diện hợp pháp cao nhất Không
STT Tên người lãnh đạo Số CMND Số điện thoại Địa chỉ email Đại diện hợp pháp cao nhất

[Thông tin ngành nghề]
* Nhóm ngành nghề
* Tên ngành nghề
STT Tên Ngành nghề


[Thông tin người phụ trách nghiệp vụ Nhà thầu]
Chức vụ Phòng / Ban
* Họ tên * Số CMND
* Địa chỉ email
Đảm bảo chính xác để nhận thông tin qua email
* Số di động
Số điện thoại Số Fax

[Thông tin đăng ký chứng thư số]
* Cơ quan chứng thư số Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư * Chi nhánh phê duyệt
* Người đại diện pháp luật * Số CMND
* Mã yêu cầu cấp CTS * Mã cần cho cơ quan cấp chứng nhận, không liên quan tới hệ thống đấu thầu (8 ký tự)

[Cơ quan cấp phát và quản lý chứng thư số]
Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư