Đăng ký nhà thầu

[Quy trình đăng ký nhà thầu]
Bước 1:
Đăng ký nhà thầu
Bước 2:
Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký
Bước 3
Nhận chứng thư số
Bước 4
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Ngày đăng ký

[Thông tin cơ quan]
* Mã số doanh nghiệp * Vốn điều lệ
* Loại hình doanh nghiệp * Ngày thành lập
* Tên tiếng việt
 Tên tiếng Anh
* Số điện thoại Số Fax
* Địa chỉ trụ sở (theo số ĐKKD)
* Tỉnh / thành phố * Quốc gia
* Địa chỉ giao dịch
Trang web Số nhân viên
[Thông tin đại diện pháp luật cơ quan/ doanh nghiệp]
* Tên người đại diện * Số chứng thực
* Số điện thoại * Loại chứng thực
* Địa chỉ email
[Thông tin ngành nghề kinh doanh]
* Nhóm ngành nghề
* Tên ngành nghề
Tên Ngành nghề
[Thông tin người phụ trách nghiệp vụ Nhà thầu]
Chức vụ Phòng / Ban
* Họ tên * Số CMND
* Địa chỉ email Đảm bảo chính xác để nhận thông tin qua email * Số di động
Số điện thoại Số Fax
* Cơ quan chứng thư số Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư * Chi nhánh phê duyệt
* Mã yêu cầu cấp CTS * Mã cần cho cơ quan cấp chứng nhận, không liên quan tới hệ thống đấu thầu (8 ký tự)
[Cơ quan cấp phát và quản lý chứng thư số]
Tên cơ quan Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
CHÚ Ý:
- Nhà thầu nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến trên Hệ thống bằng cách:

+ Hoàn thiện đơn đăng ký, lấy chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu của đơn vị.
+ Vào Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký, đính kèm bản mềm bộ hồ sơ đăng ký và nộp trên Hệ thống.
- Nhà thầu không cần gửi hồ sơ đăng ký bản cứng đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia.