Đăng ký nhà thầu

[Quy trình đăng ký nhà thầu]
Bước 1:
Đăng ký nhà thầu
Bước 2:
Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký
Bước 3
Nhận chứng thư số
Bước 4
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Số văn bản Ngày soạn thảo

[Thông tin cơ quan]
* Số ĐKKD
(Nếu số ĐKKD có chữ hoặc dưới 6 chữ số, Nhà thầu nhập mã số thuế.)
* Ngày ĐKKD lần đầu
* Tên nhà thầu
 Tên tiếng Anh
* Lĩnh vực kinh doanh Hàng hóa Xây lắp
Tư vấn     Phi tư vấn
* Phân loại doanh nghiệp
* Số nhân viên
* Vốn điều lệ
Vốn điều lệ
VND
* Số điện thoại Số Fax
* Địa chỉ  
Trang web
* Tỉnh / thành phố * Quốc gia

[Thông tin lãnh đạo cơ quan/ doanh nghiệp]
* Tên người lãnh đạo * Số CMND
* Số điện thoại * Địa chỉ email
* Đại diện hợp pháp cao nhất Không
STT Tên người lãnh đạo Số CMND Số điện thoại Địa chỉ email Đại diện hợp pháp cao nhất

[Thông tin ngành nghề]
* Nhóm ngành nghề
* Tên ngành nghề
STT Tên Ngành nghề


[Thông tin người phụ trách nghiệp vụ Nhà thầu]
Chức vụ Phòng / Ban
* Họ tên * Số CMND
* Địa chỉ email
Đảm bảo chính xác để nhận thông tin qua email
* Số di động
Số điện thoại Số Fax

[Thông tin đăng ký chứng thư số]
* Cơ quan chứng thư số Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư * Chi nhánh phê duyệt
* Người đại diện pháp luật * Số CMND
* Mã yêu cầu cấp CTS * Mã cần cho cơ quan cấp chứng nhận, không liên quan tới hệ thống đấu thầu (8 ký tự)

[Cơ quan cấp phát và quản lý chứng thư số]
Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư