Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0102007130
Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp Tư nhân Ngày thành lập 21/03/2008
Tên tiếng Việt Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quốc tế Vũ Hoàng
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0438472508 Số Fax
Địa chỉ trụ sở số 228, phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tân Hồ, TP. Hà Nội 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hà Nội Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh
0