Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2016 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 0315017448
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Ngày thành lập 03/05/2018
Tên tiếng Việt CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ẨN PHƯỢNG
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0907352797 Số Fax
Địa chỉ trụ sở 954 Lò Gốm, Phường 08, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tỉnh/ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch 954 Lò Gốm, Phường 08, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 Điều hành tua du lịch
0
2 Vận tải hành khách đường bộ khác
0
3 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
0
4 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
0
5 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
0
6 Cho thuê xe có động cơ
0
7 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
0
8 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
0