Thông tin nhà thầu

[Thông tin chung] Tài khoản chưa nộp phí duy trì. Sau ngày 31/03/2023 tài khoản sẽ hết hiệu lực.
Mã số doanh nghiệp 2400944373
Loại hình doanh nghiệp Hợp tác xã Ngày thành lập 17/08/2022
Tên tiếng Việt Hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ nông lâm nghiệp Bắc Giang
 Tên tiếng Anh
Số điện thoại 0914997557 Số Fax
Địa chỉ trụ sở Thôn Kép 1, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
Tỉnh/ thành phố Tỉnh Bắc Giang Quốc gia VIET NAM
Địa chỉ giao dịch Thôn Kép 1, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Số nhân viên

[Hợp đồng]
STT Số hợp đồng Tên hợp đồng Tên đối tác Giá trị
[Báo cáo tài chính]
STT Năm File
[Thông tin ngành nghề]
STT Tên ngành nghề
Ngày đăng ký ngành nghề Ngày hết hạn Số tiền bảo lãnh Năm đăng ký số tiền bảo lãnh
1 nông lâm nghiệp
0