Đăng ký người sử dụng Nhà thầu

[Quy trình đăng ký nhà thầu]
Bước 1:
Đăng ký nhà thầu
Bước 2:
Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký
Bước 3
Nhận chứng thư số
Bước 4
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

▷ Người dùng nhập số ĐKKD vào, sau đó nhấn nút “Tìm” để đến màn hình “Điều khoản sử dụng”. .
.

Số ĐKKD

Không cần nhập ký tự "-" .