Đăng ký người sử dụng Nhà thầu

[Quy trình đăng ký nhà thầu]
Bước 1:
Đăng ký nhà thầu
Bước 2:
Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký
Bước 3
Nhận chứng thư số
Bước 4
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

▷ Người dùng lần đầu tiên truy cập vào hệ thống đấu thầu điện tử hãy xác nhận Mã số doanh nghiệp và di chuyển đến màn hình thỏa ước người dùng .

Mã số doanh nghiệp

Không cần nhập ký tự "-" .