Đăng ký bổ sung Chứng thư số cho người sử dụng Nhà thầu

[Quy trình đăng ký thêm CTS nhà thầu]
Bước 1:
Đăng ký thêm chứng thư số nhà thầu
Bước 2:
Nhận mã phê duyệt và số tham chiếu chứng thư số
Bước 3:
Nhận chứng thư số
Bước 4:
Đăng ký người sử dụng chứng thư số

Nhà thầu đăng ký Chứng thư số mà mình có thành Chứng thư số người dùng trên trang Web Đấu thầu. Chỉ những nhà thầu đã hoàn thành đăng ký tư cách đấu thầu cạnh tranh mới có thể đăng ký người dùng.
Người dùng không thể login do mất Chứng nhân số hoặc Chứng thư số hết hạn thì sau khi xác nhận Số Đăng ký Kinh doanh sẽ di chuyển đến màn hình danh mục người dùng nhà thầu.
Cùng một Người dùng nếu đăng ký thêm Chứng thư số thì những nghiệp vụ đã xử lý trước đó bằng Chứng thư số cũ sẽ tiếp tục được thực hiện.

Mã số doanh nghiệp

Không cần nhập ký tự "-" .